Systém sťažností

Podnikateľ má dostatočne zverejnený postup podávania sťažností a sťažnosti vybavuje v súlade s týmto postupom.

Reklamácie týkajúce sa plnenia zmluvy musia byť predložené podnikateľovi v primeranej lehote, úplne a jasne opísané po tom, čo spotrebiteľ zistil nedostatky.

Sťažnosti predložené podnikateľovi budú zodpovedané do 14 dní odo dňa ich prijatia. Ak si sťažnosť vyžaduje predvídateľne dlhší čas na vybavenie, podnikateľ odpovie v rámci 14-dňovej lehoty s oznámením o prijatí a uvedením, kedy môže spotrebiteľ očakávať podrobnejšiu odpoveď. Predaj zo strany Alpha Supps.nl a jeho dohody a ich plnenie sa riadia výlučne holandským právom. Uplatňovanie Viedenského dohovoru o predaji je výslovne vylúčené.

Stránka www.alphasupps.nl môže obsahovať reklamy tretích strán alebo odkazy na iné stránky. Stránka www.alphasupps.nl nemá žiadny vplyv na politiku ochrany osobných údajov týchto tretích strán alebo ich stránok a nezodpovedá za ňu. Vždy sa môžete AlphaSupps.nl opýtať, ktoré údaje o vás sa spracúvajú. Na tento účel môžete zaslať e-mail. Prostredníctvom e-mailu môžete tiež požiadať AlphaSupps.nl o vylepšenie, doplnenie alebo iné opravy. Ak si už neželáte dostávať informácie, môžete o tom spoločnosť AlphaSupps.nl informovať. Informácie budú zasielané len vtedy, ak ste na tento účel poskytli svoju e-mailovú adresu. Dodatočné ustanovenia alebo ustanovenia odchyľujúce sa od týchto Všeobecných obchodných podmienok nesmú byť na ujmu spotrebiteľa a musia byť zaznamenané písomne alebo takým spôsobom, aby ich spotrebiteľ mohol prístupným spôsobom uložiť na trvanlivý nosič údajov.

Spotrebiteľ by sa mal v prípade reklamácie najprv obrátiť na obchodníka. Ak je internetový obchod pridružený k spoločnosti WebwinkelKeur a v prípade reklamácií, ktoré nie je možné vyriešiť vzájomnou konzultáciou, by sa spotrebiteľ mal obrátiť na spoločnosť WebwinkelKeur (webshopkeur.nl), bude sprostredkovať bezplatne. Skontrolujte, či má tento internetový obchod aktuálne členstvo prostredníctvom https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Ak ani potom nedôjde k riešeniu, spotrebiteľ má možnosť dať svoju sťažnosť riešiť nezávislej komisii pre spory, ktorú vymenovala spoločnosť WebwinkelKeur, pričom rozhodnutie je záväzné a podnikateľ aj spotrebiteľ s týmto záväzným rozhodnutím súhlasia. Predloženie sporu tejto komisii pre spory je spojené s nákladmi, ktoré spotrebiteľ uhradí komisii. Sťažnosti je možné registrovať aj prostredníctvom európskej platformy RSO (http://ec.europa.eu/odr).

Podanie sťažnosti nemá za následok pozastavenie povinností prevádzkovateľa, pokiaľ prevádzkovateľ písomne neoznámi inak.
Ak prevádzkovateľ uzná reklamáciu za oprávnenú, podľa vlastného uváženia bezplatne vymení alebo opraví dodané výrobky.

Rozhodné právo a príslušný súd
Na všetky uzavreté dohody sa vzťahuje holandské právo. Príslušným súdom je súd v mieste bydliska podnikateľa.