Všeobecné podmienky

Článok 1 - Definície

V týchto podmienkach sa uplatňujú nasledujúce definície:

 1. Podnikateľ: fyzická alebo právnická osoba, ktorá ponúka výrobky a/alebo služby spotrebiteľom na diaľku;
 2. Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá nevykonáva povolanie alebo podnikateľskú činnosť a ktorá uzatvára s podnikateľom zmluvu na diaľku;
 3. Zmluva na diaľku: zmluva, pri ktorej sa v rámci systému organizovaného podnikateľom na predaj výrobkov a/alebo služieb na diaľku až do uzavretia zmluvy vrátane výlučne využíva jedna alebo viacero techník komunikácie na diaľku;
 4. Technika komunikácie na diaľku: prostriedok, ktorý možno použiť na uzavretie zmluvy bez toho, aby sa spotrebiteľ a podnikateľ nachádzali súčasne v tej istej miestnosti;
 5. Lehota na odstúpenie od zmluvy: lehota, v ktorej môže spotrebiteľ uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy;
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy: možnosť spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku v lehote na rozmyslenie;
 7. Deň: kalendárny deň;
 8. Transakcia na diaľku: zmluva na diaľku týkajúca sa série výrobkov a/alebo služieb, ktorých dodanie a/alebo povinnosť nákupu je rozložená v čase;
 9. Trvanlivý nosič: akýkoľvek prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo podnikateľovi uchovávať informácie určené jemu osobne spôsobom, ktorý umožňuje budúce nahliadnutie a nezmenenú reprodukciu uložených informácií.
 10. Alpha Supps
 11. E-mailová adresa: [email protected]
 12. Číslo obchodnej komory: 91957435

Článok 2 - podnikateľ

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na každú ponuku podnikateľa a na každú zmluvu uzatvorenú na diaľku medzi podnikateľom a spotrebiteľmi.
 2. Pred uzavretím zmluvy na diaľku sa spotrebiteľovi sprístupní znenie týchto všeobecných obchodných podmienok. Ak to nie je primerane možné, pred uzavretím zmluvy na diaľku sa uvedie, že všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch podnikateľa a na požiadanie sa spotrebiteľovi čo najskôr bezplatne zašlú.
 3. Ak sa zmluva na diaľku uzatvára elektronicky, bez ohľadu na predchádzajúci odsek a pred uzavretím zmluvy na diaľku môže byť text týchto všeobecných obchodných podmienok sprístupnený spotrebiteľovi elektronicky takým spôsobom, aby ho spotrebiteľ mohol ľahko uložiť na trvalý nosič údajov. Ak to nie je primerane možné, pred uzavretím zmluvy na diaľku sa uvedie, kde je možné do všeobecných obchodných podmienok elektronicky nahliadnuť a že na žiadosť spotrebiteľa budú zaslané elektronicky alebo inak bezplatne.
 4. V prípade, že sa okrem týchto všeobecných podmienok uplatňujú osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov alebo služieb, druhý a tretí odsek sa uplatňujú primerane a v prípade rozporných všeobecných podmienok sa spotrebiteľ môže vždy spoľahnúť na platné ustanovenie, ktoré je pre neho najvýhodnejšie.

Článok 3 - informácie o spoločnosti

 1. Alpha Supps
 2. E-mailová adresa: [email protected]
 3. Číslo obchodnej komory: 91957435

Článok 4 - Ponuka

 1. Ak má ponuka obmedzenú platnosť alebo podlieha podmienkam, je to v ponuke výslovne uvedené.
 2. Ponuka obsahuje úplný a presný opis ponúkaných produktov a/alebo služieb. Opis je dostatočne podrobný, aby spotrebiteľ mohol ponuku správne posúdiť. Ak podnikateľ používa obrázky, tieto sú verným zobrazením ponúkaných výrobkov a/alebo služieb. Zjavné chyby alebo omyly v ponuke nie sú pre podnikateľa záväzné.
 3. Každá ponuka obsahuje také informácie, aby bolo spotrebiteľovi jasné, aké práva a povinnosti sú spojené s prijatím ponuky. Týka sa to najmä:
 • Cena vrátane daní;
 • Akékoľvek náklady na doručenie;
 • Spôsob, akým sa dohoda uzavrie, a činnosti, ktoré sú na to potrebné;
 • Uplatnenie alebo neuplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy;
 • Spôsob platby, doručenia alebo plnenia zmluvy;
 • Konečný termín na prijatie ponuky alebo konečný termín na dodržanie ceny;
 • Výška sadzby za komunikáciu na diaľku, ak sa náklady na použitie techniky na komunikáciu na diaľku vypočítavajú na inom základe ako základná sadzba;
 • Ak sa zmluva po uzavretí archivuje, akým spôsobom k nej môže spotrebiteľ získať prístup;
 • Spôsob, akým sa spotrebiteľ môže dozvedieť o úkonoch, ktoré si neželal, pred uzavretím zmluvy, ako aj spôsob, akým ich môže napraviť pred uzavretím zmluvy;
 • Akékoľvek jazyky, v ktorých sa okrem holandčiny môže uzavrieť dohoda;
 • kódexy správania, ktorým sa obchodník podriadil, a spôsob, akým môže spotrebiteľ do týchto kódexov správania elektronicky nahliadnuť;
 • Minimálna doba trvania zmluvy na diaľku v prípade zmluvy o nepretržitej alebo pravidelnej dodávke výrobkov alebo služieb.

Článok 5 - Dohoda

 1. S výhradou ustanovení odseku 4 je zmluva uzavretá v okamihu, keď spotrebiteľ prijme ponuku a splní podmienky v nej stanovené.
 2. Ak spotrebiteľ prijal ponuku elektronicky, obchodník bezodkladne potvrdí prijatie ponuky elektronicky. Do potvrdenia prijatia tohto prijatia môže spotrebiteľ zmluvu vypovedať.
 3. Ak sa zmluva uzatvára elektronicky, podnikateľ prijme primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu elektronického prenosu údajov a zabezpečí bezpečné webové prostredie. Ak môže spotrebiteľ platiť elektronicky, podnikateľ dodrží primerané bezpečnostné opatrenia.
 4. Podnikateľ sa môže - v rámci zákonného rámca - informovať o tom, či spotrebiteľ môže splniť svoje platobné povinnosti, ako aj o všetkých skutočnostiach a faktoroch, ktoré sú dôležité pre zodpovedné uzavretie zmluvy na diaľku. Ak má podnikateľ na základe tohto zisťovania dobré dôvody na neuzavretie zmluvy, je oprávnený objednávku alebo žiadosť odmietnuť alebo pripojiť osobitné podmienky plnenia, pričom uvedie dôvody.
 5. Obchodník zašle spotrebiteľovi spolu s výrobkom alebo službou tieto informácie v písomnej forme alebo takým spôsobom, aby si ich spotrebiteľ mohol prístupným spôsobom uložiť na trvanlivý nosič údajov: b. podmienky, za ktorých môže spotrebiteľ využiť právo na odstúpenie od zmluvy, a spôsob, akým môže spotrebiteľ toto právo využiť, alebo jasné vyhlásenie o vylúčení práva na odstúpenie od zmluvy; d. údaje uvedené v článku 4 ods. 3 týchto podmienok, pokiaľ obchodník neposkytol spotrebiteľovi tieto údaje ešte pred plnením zmluvy;
 6. Ak sa podnikateľ zaviazal dodať sériu výrobkov alebo služieb, ustanovenie predchádzajúceho odseku sa vzťahuje len na prvú dodávku.

Článok 6 - Právo na odstúpenie od zmluvy

Počas tohto obdobia bude spotrebiteľ s výrobkom a jeho obalom zaobchádzať opatrne. Výrobok bude rozbaľovať alebo používať len v rozsahu potrebnom na posúdenie, či si chce výrobok ponechať. Ak uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy, vráti výrobok podnikateľovi so všetkým dodaným príslušenstvom a - ak je to možné - v pôvodnom stave a balení, v súlade s primeranými a jasnými pokynmi podnikateľa.

Pri nákupe výrobkov majú spotrebitelia možnosť vypovedať zmluvu bez udania dôvodu počas 14 dní. Táto lehota začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí výrobku spotrebiteľom alebo v jeho mene. Po tomto oznámení má spotrebiteľ ďalších 14 dní na to, aby výrobok skutočne vrátil.

Článok 7 - Náklady v prípade odstúpenia od zmluvy

 1. Ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy, náklady na spätnú prepravu pôjdu nanajvýš na jeho náklady.
 2. Ak spotrebiteľ zaplatil určitú sumu, prevádzkovateľ vráti celú sumu čo najskôr, najneskôr však do 14 dní od vrátenia alebo odstúpenia od zmluvy.

Článok 8 - Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy

 1. Ak spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy, obchodník ho môže vylúčiť len vtedy, ak to jasne uviedol v ponuke, a to aspoň v dostatočnom predstihu pred uzavretím zmluvy.
 2. Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy je možné len v prípade výrobkov: a) ktoré sú jednoznačne osobnej povahy; b) ktoré sa kazia alebo rýchlo starnú; c) jednorazových novín a časopisov; d) audio a video nahrávok a počítačového softvéru, ktorých pečať spotrebiteľ porušil; e) ktorých cena podlieha výkyvom na finančnom trhu, ktoré sú mimo kontroly Podnikateľa; f) ktoré vzhľadom na ich povahu nie je možné vrátiť; g) ktoré boli vytvorené Podnikateľom podľa špecifikácie spotrebiteľa.

 Článok 9 - Cena

 1. Počas obdobia platnosti uvedeného v ponuke sa ceny ponúkaných produktov a/alebo služieb nezvyšujú, s výnimkou zmien cien v dôsledku zmien sadzieb DPH.
 2. Na rozdiel od predchádzajúceho odseku môže Podnikateľ ponúkať výrobky alebo služby, ktorých ceny podliehajú výkyvom na finančnom trhu, ktoré Podnikateľ nemôže ovplyvniť, s premenlivými cenami. Táto súvislosť s výkyvmi a skutočnosť, že všetky uvedené ceny sú cieľové, sa uvedie spolu s ponukou.
 3. Zvýšenie ceny do 3 mesiacov od uzavretia zmluvy je povolené len vtedy, ak vyplýva z právnych predpisov alebo ustanovení.
 4. Zvýšenie ceny od 3 mesiacov po uzavretí zmluvy je povolené len vtedy, ak ho stanovil obchodník a: a) vyplýva zo zákonných predpisov alebo ustanovení alebo b) spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v deň, keď zvýšenie ceny nadobudne účinnosť.
 5. Ceny uvedené v ponuke produktov alebo služieb sú vrátane DPH.

Článok 10 - Súlad a záruka

 1. Podnikateľ ručí za to, že výrobky a/alebo služby sú v súlade so zmluvou, špecifikáciami uvedenými v ponuke, primeranými požiadavkami na správnosť a/alebo použiteľnosť a zákonnými ustanoveniami a/alebo vládnymi nariadeniami platnými v deň uzavretia zmluvy.
 2. Ujednanie, ktoré obchodník, výrobca alebo dovozca ponúka ako záruku, nemá vplyv na práva a nároky, ktoré si spotrebiteľ môže uplatniť voči obchodníkovi na základe zákona a/alebo zmluvy uzavretej na diaľku v súvislosti s nedostatkami v povinnostiach obchodníka.

Článok 11 - Doručovanie a vykonávanie

 1. Pri prijímaní a realizácii objednávok výrobkov a pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie služieb bude podnikateľ postupovať s maximálnou možnou starostlivosťou.
 2. Miestom dodania je adresa, ktorú spotrebiteľ oznámil spoločnosti.
 3. S výhradou ustanovení článku 4 týchto všeobecných obchodných podmienok spoločnosť vykoná prijaté objednávky s primeranou rýchlosťou, najneskôr však do 30 dní, ak nebola dohodnutá dlhšia dodacia lehota. Ak sa dodávka oneskorí alebo ak objednávka nemôže byť vykonaná alebo môže byť vykonaná len čiastočne, spotrebiteľ bude o tom informovaný najneskôr do jedného mesiaca od podania objednávky. V takom prípade má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy bez nákladov a právo na prípadnú náhradu škody.
 4. V prípade zániku zmluvy podľa predchádzajúceho odseku podnikateľ vráti spotrebiteľovi zaplatenú sumu čo najskôr, najneskôr však do 30 dní od zániku zmluvy.
 5. Ak sa ukáže, že dodanie objednaného výrobku nie je možné, podnikateľ sa bude snažiť poskytnúť náhradný výrobok. Najneskôr pri doručení bude jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámené, že sa dodáva náhradný výrobok. Pri náhradných výrobkoch nemožno vylúčiť právo na odstúpenie od zmluvy. Náklady na spätnú prepravu znáša podnikateľ.
 6. Riziko poškodenia a/alebo straty výrobkov nesie podnikateľ až do okamihu ich doručenia spotrebiteľovi, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak.
 7. Textové chyby na webovej stránke nevedú automaticky k zrušeniu zmluvy. Podnikateľ a zákazník dosiahnu riešenie vzájomnou dohodou.

Poznámka:
Ak si svoju objednávku nevyzdvihnete včas (napr. na balíkovom mieste PostNL) alebo ak sami uvediete nesprávnu adresu a vaša objednávka sa nám vráti, sme povinní spoplatniť spätnú zásielku. Ak budete chcieť, aby sme vašu objednávku zaslali dodatočne, budeme vám opäť účtovať náklady na dopravu.

Článok 12 - Platba

A) Ak nie je dohodnuté inak, dlžné sumy by mal spotrebiteľ zaplatiť pred dodaním tovaru.
B) Spotrebiteľ je povinný bezodkladne oznámiť podnikateľovi nepresnosti v poskytnutých alebo uvedených platobných údajoch.
C) V prípade nezaplatenia zo strany spotrebiteľa má podnikateľ právo, s výhradou zákonných obmedzení, účtovať primerané náklady, o ktorých bol spotrebiteľ vopred informovaný.
D) V prípade otázok sa môžete vždy obrátiť na informácie uvedené v článku 3.

Článok 13 - Postup podávania sťažností

 1. Podnikateľ má dostatočne zverejnený postup podávania sťažností a sťažnosti vybavuje v súlade s týmto postupom.
 2. Reklamácie týkajúce sa plnenia zmluvy musia byť predložené podnikateľovi v primeranej lehote, úplne a jasne opísané po tom, čo spotrebiteľ zistil nedostatky.
 3. Sťažnosti predložené podnikateľovi budú zodpovedané do 14 dní odo dňa ich prijatia. Ak si sťažnosť vyžaduje predvídateľne dlhší čas na vybavenie, podnikateľ odpovie v rámci 14-dňovej lehoty s oznámením o prijatí a uvedením, kedy môže spotrebiteľ očakávať podrobnejšiu odpoveď. Predaj zo strany Alpha Supps.nl a jeho dohody a ich plnenie sa riadia výlučne holandským právom. Uplatňovanie Viedenského dohovoru o predaji je výslovne vylúčené.
 4. Stránka www.alphasupps.nl môže obsahovať reklamy tretích strán alebo odkazy na iné stránky. Stránka www.alphasupps.nl nemá žiadny vplyv na politiku ochrany osobných údajov týchto tretích strán alebo ich stránok a nezodpovedá za ňu. Vždy sa môžete AlphaSupps.nl opýtať, ktoré údaje o vás sa spracúvajú. Na tento účel môžete zaslať e-mail. Prostredníctvom e-mailu môžete tiež požiadať AlphaSupps.nl o vylepšenie, doplnenie alebo iné opravy. Ak si už neželáte dostávať informácie, môžete o tom spoločnosť AlphaSupps.nl informovať. Informácie budú zasielané len vtedy, ak ste na tento účel poskytli svoju e-mailovú adresu. Dodatočné ustanovenia alebo ustanovenia odchyľujúce sa od týchto Všeobecných obchodných podmienok nesmú byť na ujmu spotrebiteľa a musia byť zaznamenané písomne alebo takým spôsobom, aby ich spotrebiteľ mohol prístupným spôsobom uložiť na trvanlivý nosič údajov.
 5. Spotrebiteľ by sa mal v prípade reklamácie najprv obrátiť na obchodníka. Ak je internetový obchod pridružený k spoločnosti WebwinkelKeur a v prípade reklamácií, ktoré nie je možné vyriešiť vzájomnou konzultáciou, by sa spotrebiteľ mal obrátiť na spoločnosť WebwinkelKeur (webshopkeur.nl), bude sprostredkovať bezplatne. Skontrolujte, či má tento internetový obchod aktuálne členstvo prostredníctvom https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Ak ani potom nedôjde k riešeniu, spotrebiteľ má možnosť dať svoju sťažnosť riešiť nezávislej komisii pre spory, ktorú vymenovala spoločnosť WebwinkelKeur, pričom rozhodnutie je záväzné a podnikateľ aj spotrebiteľ s týmto záväzným rozhodnutím súhlasia. Predloženie sporu tejto komisii pre spory je spojené s nákladmi, ktoré spotrebiteľ uhradí komisii. Sťažnosti je možné registrovať aj prostredníctvom európskej platformy RSO (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Podanie sťažnosti nemá za následok pozastavenie povinností prevádzkovateľa, pokiaľ prevádzkovateľ písomne neoznámi inak.
 7. Ak prevádzkovateľ uzná reklamáciu za oprávnenú, podľa vlastného uváženia bezplatne vymení alebo opraví dodané výrobky.

Článok 14 - Rozhodné právo a príslušný súd.

Na všetky uzavreté dohody sa vzťahuje holandské právo. Príslušným súdom je súd v mieste bydliska podnikateľa.