Generelle vilkår og betingelser

Artikel 1 - Definitioner

I disse vilkår og betingelser gælder følgende definitioner:

 1. Iværksætter: en fysisk eller juridisk person, der tilbyder produkter og/eller tjenesteydelser til forbrugere på afstand;
 2. Forbruger: en fysisk person, der ikke udøver et erhverv eller en virksomhed, og som indgår en fjernsalgsaftale med en erhvervsdrivende;
 3. Fjernkontrakt: en aftale, hvor der inden for rammerne af et system, som iværksætteren har tilrettelagt med henblik på fjernsalg af varer og/eller tjenesteydelser, indtil og med aftalens indgåelse udelukkende anvendes en eller flere teknikker til fjernkommunikation;
 4. Teknik til fjernkommunikation: midler, der kan anvendes til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og iværksætteren er sammen i samme rum på samme tid;
 5. Fortrydelsesfrist: den frist, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret;
 6. Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at fortryde fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Varighedstransaktion: en fjernsalgsaftale vedrørende en række produkter og/eller tjenesteydelser, hvis leverings- og/eller købsforpligtelse er fordelt over en vis periode;
 9. Varigt medium: ethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at lagre oplysninger, der er rettet til ham personligt, på en måde, der gør det muligt at konsultere og gense de lagrede oplysninger i fremtiden uden ændringer.
 10. Alpha Supps
 11. E-mail-adresse: [email protected]
 12. Handelskammerets nummer: 91957435

Artikel 2 - iværksætter

 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle tilbud fra iværksætteren og for alle aftaler om fjernsalg, der indgås mellem iværksætteren og forbrugeren.
 2. Inden fjernsalgsaftalen indgås, skal forbrugeren have adgang til teksten til disse almindelige forretningsbetingelser. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det, inden fjernsalgsaftalen indgås, angives, at de almindelige forretningsbetingelser kan ses hos iværksætteren, og på forbrugerens anmodning sendes de gratis til ham hurtigst muligt.
 3. Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, kan teksten til disse almindelige forretningsbetingelser uanset ovenstående stykke og inden fjernsalgsaftalen indgås, stilles elektronisk til rådighed for forbrugeren på en sådan måde, at forbrugeren let kan lagre den på et varigt databærer. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det, inden fjernsalgsaftalen indgås, angives, hvor de almindelige forretningsbetingelser kan konsulteres elektronisk, og at de vil blive sendt elektronisk eller på anden måde gratis efter anmodning fra forbrugeren.
 4. Hvis der ud over disse generelle betingelser gælder særlige produkt- eller tjenesteydelsesbetingelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og i tilfælde af modstridende generelle betingelser kan forbrugeren altid henholde sig til den gældende bestemmelse, der er mest gunstig for ham.

Artikel 3 - oplysninger om virksomheden

 1. Alpha Supps
 2. E-mailadresse: [email protected]
 3. Handelskammerets nummer: 91957435

Artikel 4 - Tilbuddet

 1. Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, vil dette være udtrykkeligt angivet i tilbuddet.
 2. Tilbuddet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis iværksætteren anvender billeder, skal disse være en troværdig gengivelse af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes. Åbenlyse fejl eller mangler i tilbuddet er ikke bindende for iværksætteren.
 3. Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accept af tilbuddet. Det drejer sig især om:
 • Prisen er inklusive skatter og afgifter;
 • Eventuelle leveringsomkostninger;
 • Den måde, hvorpå aftalen vil blive indgået, og de foranstaltninger, der er nødvendige for at gøre dette;
 • Om fortrydelsesretten finder anvendelse eller ej;
 • Metode for betaling, levering eller opfyldelse af aftalen;
 • Fristen for accept af tilbuddet eller fristen for overholdelse af prisen;
 • Beløbet for satsen for fjernkommunikation, hvis omkostningerne ved at anvende teknikken til fjernkommunikation beregnes på et andet grundlag end basissatsen;
 • Hvis aftalen arkiveres efter indgåelsen, hvordan forbrugeren kan få adgang til den;
 • Den måde, hvorpå forbrugeren kan få kendskab til handlinger, som han ikke ønsker, inden aftalen indgås, samt den måde, hvorpå han kan rette dem inden aftalens indgåelse;
 • Alle sprog, som aftalen kan indgås på ud over nederlandsk;
 • De adfærdskodekser, som den erhvervsdrivende har tilsluttet sig, og den måde, hvorpå forbrugeren kan konsultere disse adfærdskodekser elektronisk;
 • Mindstevarigheden af fjernsalgsaftalen i tilfælde af en aftale om løbende eller periodisk levering af produkter eller tjenesteydelser.

Artikel 5 - Aftalen

 1. Med forbehold af bestemmelserne i stk. 4 er aftalen indgået på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de betingelser, der er fastsat heri.
 2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, skal den erhvervsdrivende straks bekræfte modtagelsen af accepten af tilbuddet elektronisk. Indtil modtagelsen af denne accept er bekræftet, kan forbrugeren ophæve aftalen.
 3. Hvis aftalen indgås elektronisk, skal iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte den elektroniske overførsel af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, skal iværksætteren overholde passende sikkerhedsforanstaltninger.
 4. Virksomheden kan - inden for lovens rammer - orientere sig om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt om alle de forhold og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på grundlag af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, har han ret til at afvise en ordre eller en ansøgning eller til at knytte særlige betingelser til gennemførelsen, idet han skal begrunde dette.
 5. Den erhvervsdrivende sender følgende oplysninger sammen med produktet eller tjenesteydelsen til forbrugeren, skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan gemme dem på en tilgængelig måde på en holdbar databærer: b. betingelserne for og måden, hvorpå forbrugeren kan gøre brug af fortrydelsesretten, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten; d. de data, der er inkluderet i artikel 4, stk. 3 i disse betingelser, medmindre den erhvervsdrivende allerede har givet forbrugeren disse data inden aftalens opfyldelse;
 6. Hvis iværksætteren har forpligtet sig til at levere en række produkter eller tjenesteydelser, gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.

Artikel 6 - Fortrydelsesret

I denne periode skal forbrugeren behandle produktet og dets emballage med omhu. Han vil kun pakke produktet ud eller bruge det i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han gør brug af sin fortrydelsesret, returnerer han produktet til iværksætteren med alt leveret tilbehør og - hvis det er rimeligt muligt - i original stand og emballage i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner fra iværksætteren.

Ved køb af produkter har forbrugerne mulighed for at ophæve aftalen uden begrundelse i 14 dage. Denne frist begynder dagen efter, at forbrugeren har modtaget produktet eller på forbrugerens vegne. Efter denne meddelelse har forbrugeren yderligere 14 dage til rent faktisk at returnere produktet.

Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af tilbagetrækning

 1. Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, er det højst forbrugeren, der skal betale omkostningerne ved returnering.
 2. Hvis forbrugeren har betalt et beløb, refunderer operatøren det fulde beløb hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter returneringen eller fortrydelsen.

Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

 1. Hvis forbrugeren ikke har fortrydelsesret, kan denne kun udelukkes af den erhvervsdrivende, hvis den erhvervsdrivende tydeligt har angivet dette i tilbuddet, i hvert fald i god tid inden aftalen indgås.
 2. Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for produkter: a) der klart er af personlig karakter; b) der ødelægges eller ældes hurtigt; c) for enkelte aviser og magasiner; d) for lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvis forsegling forbrugeren har brudt; e) hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som ligger uden for iværksætterens kontrol; f) som ikke kan returneres på grund af deres art; g) som er skabt af iværksætteren i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer.

 Artikel 9 - Prisen

 1. I den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, vil priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenester ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatserne.
 2. I modsætning til det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har indflydelse på, med variable priser. Denne forbindelse til udsving og det forhold, at de anførte priser er målpriser, skal angives i tilbuddet.
 3. Prisforhøjelser inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de følger af lovbestemmelser.
 4. Prisforhøjelser fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis den erhvervsdrivende har fastsat det, og: a) de er en følge af lovmæssige bestemmelser eller bestemmelser, eller b) forbrugeren har ret til at opsige aftalen på den dag, hvor prisforhøjelsen træder i kraft.
 5. De priser, der er nævnt i tilbuddet om produkter eller tjenesteydelser, er inklusive moms.

Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti

 1. Entreprenøren garanterer, at produkterne og/eller tjenesteydelserne er i overensstemmelse med aftalen, de specifikationer, der er nævnt i tilbuddet, de rimelige krav til forsvarlighed og/eller anvendelighed og de gældende lovbestemmelser og/eller statslige bestemmelser på datoen for aftalens indgåelse.
 2. En ordning, der tilbydes som garanti af den erhvervsdrivende, producenten eller importøren, berører ikke de rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for den erhvervsdrivende i henhold til loven og/eller fjernsalgsaftalen med hensyn til en mangel i den erhvervsdrivendes forpligtelser.

Artikel 11 - Levering og fuldbyrdelse

 1. Virksomheden skal udvise den størst mulige omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer på produkter og ved vurdering af anmodninger om levering af tjenesteydelser.
 2. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til virksomheden.
 3. Med forbehold af det, der er anført i artikel 4 i disse generelle vilkår og betingelser, vil virksomheden udføre accepterede ordrer med passende hastighed, men senest inden for 30 dage, medmindre der er aftalt en længere leveringstid. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke eller kun delvist kan udføres, vil forbrugeren blive informeret herom senest en måned efter, at ordren er afgivet. I så fald har forbrugeren ret til at ophæve aftalen uden omkostninger og har ret til eventuel erstatning.
 4. I tilfælde af opløsning i overensstemmelse med det foregående stykke tilbagebetaler iværksætteren det beløb, som forbrugeren har betalt, hurtigst muligt, men senest 30 dage efter opløsningen.
 5. Hvis levering af en bestilt vare viser sig at være umulig, vil iværksætteren bestræbe sig på at levere en erstatningsvare. Senest ved leveringen skal det på en klar og forståelig måde meddeles, at en erstatningsartikel er ved at blive leveret. For erstatningsartikler kan fortrydelsesretten ikke udelukkes. Udgifterne til returnering afholdes af iværksætteren.
 6. Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkterne påhviler iværksætteren indtil leveringen til forbrugeren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.
 7. Tekniske fejl på webstedet fører ikke automatisk til ophævelse af aftalen. Iværksætteren og kunden finder en løsning efter fælles aftale.

Bemærk:
Hvis du ikke afhenter din ordre til tiden (f.eks. på et PostNL-pakkested), eller hvis du selv angiver en forkert adresse, og din ordre returneres til os, er vi forpligtet til at opkræve betaling for returforsendelsen. Hvis du vil have os til at sende din ordre igen bagefter, vil vi opkræve forsendelsesomkostninger igen.

Artikel 12 - Betaling

A) Medmindre andet er aftalt, skal de beløb, som forbrugeren skylder, betales før levering af varerne.
B) Forbrugeren har pligt til straks at indberette unøjagtigheder i de betalingsoplysninger, der er givet eller nævnt over for iværksætteren.
C) I tilfælde af manglende betaling fra forbrugerens side har iværksætteren ret til, med forbehold af lovmæssige begrænsninger, at opkræve de rimelige omkostninger, som forbrugeren er blevet gjort bekendt med på forhånd.
D) Du kan altid henvende dig til oplysningerne i artikel 3, hvis du har spørgsmål.

Artikel 13 - Klageprocedure

 1. Iværksætteren har en tilstrækkeligt offentliggjort klageprocedure og behandler klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.
 2. Reklamationer over aftalens opfyldelse skal indgives til iværksætteren inden for en rimelig frist med en fuldstændig og klar beskrivelse, efter at forbrugeren har konstateret manglerne.
 3. Klager, der indgives til iværksætteren, vil blive besvaret inden for en frist på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en forventeligt længere behandlingstid, skal iværksætteren svare inden for 14-dagesperioden med en meddelelse om modtagelse og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.. Kun hollandsk lov finder anvendelse på Alpha Supps.nl's salg og dets aftaler og deres gennemførelse. Anvendelsen af Wiener Salgskonventionen er udtrykkeligt udelukket.
 4. Webstedet www.alphasupps.nl kan indeholde reklamer fra tredjeparter eller links til andre websteder. www.alphasupps.nl har ingen indflydelse på og er ikke ansvarlig for disse tredjeparters eller deres websteders privatlivspolitik og er ikke ansvarlig for den. Du kan altid spørge AlphaSupps.nl, hvilke data om dig der behandles. Til dette formål kan du sende en e-mail. Du kan også bede AlphaSupps.nl om at foretage forbedringer, tilføjelser eller andre rettelser via e-mail. Hvis du ikke længere ønsker at modtage oplysninger, kan du give AlphaSupps.nl besked herom. Der sendes kun oplysninger, hvis du har oplyst din e-mailadresse til dette formål. Supplerende bestemmelser eller bestemmelser, der afviger fra disse almindelige forretningsbetingelser, må ikke være til skade for forbrugeren og skal være skriftligt nedfældet eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på en varig databærer.
 5. Ved klager skal en forbruger først henvende sig til den erhvervsdrivende. Hvis webshoppen er tilknyttet WebwinkelKeur, og for klager, der ikke kan løses i gensidig konsultation, skal forbrugeren henvende sig til WebwinkelKeur (webshopkeur.nl), vil den formidle gratis. Kontroller, om denne online shop har et aktuelt medlemskab via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Hvis der stadig ikke er nogen løsning, har forbrugeren mulighed for at få sin klage behandlet af det uafhængige tvistudvalg, der er udpeget af WebwinkelKeur, beslutningen er bindende, og både iværksætter og forbruger er enige om denne bindende beslutning. Indsendelse af en tvist til dette tvistudvalg indebærer omkostninger, der skal betales af forbrugeren til udvalget. Det er også muligt at registrere klager via den europæiske ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. En klage suspenderer ikke den erhvervsdrivendes forpligtelser, medmindre den erhvervsdrivende skriftligt anfører andet.
 7. Hvis operatøren finder en klage berettiget, vil operatøren efter eget skøn enten erstatte eller reparere de leverede produkter gratis.

Artikel 14 - Lovvalg og kompetent domstol.

Alle indgåede aftaler er underlagt nederlandsk ret. Den kompetente ret er retten i iværksætterens hjemsted.