Általános szerződési feltételek

1. cikk - Fogalommeghatározások

Ezekben a feltételekben a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

 1. Vállalkozó: az a természetes vagy jogi személy, aki termékeket és/vagy szolgáltatásokat kínál a fogyasztóknak távolról;
 2. Fogyasztó: az a természetes személy, aki nem szakmája vagy vállalkozása gyakorlása során jár el, és távollevők között szerződést köt a vállalkozóval;
 3. Távollevők között kötött szerződés: olyan megállapodás, amelyben a vállalkozó által a termékek és/vagy szolgáltatások távértékesítésére szervezett rendszer keretében, a szerződés megkötéséig, beleértve a szerződés megkötését is, egy vagy több távközlési technikát kizárólagosan alkalmaznak;
 4. Távközlő technika: olyan eszköz, amely a szerződés megkötésére használható anélkül, hogy a fogyasztó és a vállalkozó egyidejűleg egy helyiségben tartózkodna;
 5. Elállási határidő: az az időszak, amelyen belül a fogyasztó élhet elállási jogával;
 6. Elállási jog: a fogyasztó lehetősége arra, hogy a gondolkodási időn belül elálljon a távollevők között kötött szerződéstől;
 7. Nap: naptári nap;
 8. Időtartamügylet: olyan termékek és/vagy szolgáltatások sorozatára vonatkozó távollevők közötti szerződés, amelynek szállítási és/vagy vételi kötelezettsége időben eloszlik;
 9. Tartós adathordozó: minden olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozó számára, hogy a személyesen neki címzett információkat úgy tárolja, hogy a tárolt információk jövőbeni megtekintését és változatlan reprodukálását lehetővé tegye.
 10. Alpha Supps
 11. E-mail cím: [email protected]
 12. Kereskedelmi kamarai szám: 91957435

2. cikk - vállalkozó

 1. Ezek az általános szerződési feltételek a vállalkozó által tett minden ajánlatra, valamint a vállalkozó és a fogyasztók között létrejött minden távollevők közötti szerződésre vonatkoznak.
 2. A távollevők között kötött szerződés megkötése előtt a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani ezen általános szerződési feltételek szövegét. Ha ez ésszerűen nem lehetséges, a távollevők között kötött szerződés megkötése előtt jelezni kell, hogy az általános szerződési feltételek a vállalkozó telephelyén megtekinthetők, és hogy a fogyasztó kérésére azokat a lehető leghamarabb ingyenesen megküldik.
 3. Ha a távollevők között kötött szerződés elektronikus úton jön létre, az előző bekezdéstől eltérően és a távollevők között kötött szerződés megkötése előtt az általános szerződési feltételek szövege elektronikus úton a fogyasztó rendelkezésére bocsátható oly módon, hogy azt a fogyasztó könnyen tárolhassa tartós adathordozón. Ha ez ésszerűen nem lehetséges, a távollevők között kötött szerződés megkötése előtt fel kell tüntetni, hogy az általános szerződési feltételek hol tekinthetők meg elektronikusan, és hogy azokat a fogyasztó kérésére elektronikusan vagy más módon díjmentesen megküldik.
 4. Abban az esetben, ha a jelen általános szerződési feltételek mellett egyedi termék- vagy szolgáltatási feltételek is alkalmazandók, a második és harmadik bekezdés értelemszerűen alkalmazandó, és ellentétes általános szerződési feltételek esetén a fogyasztó mindig a számára legkedvezőbb alkalmazandó rendelkezésre hivatkozhat.

cikk - vállalati információk

 1. Alpha Supps
 2. E-mail cím: [email protected]
 3. Kereskedelmi kamarai szám: 91957435

cikk - Az ajánlat

 1. Ha egy ajánlat érvényességi ideje korlátozott vagy feltételekhez van kötve, ezt az ajánlatban kifejezetten feltüntetjük.
 2. Az ajánlat tartalmazza a kínált termékek és/vagy szolgáltatások teljes és pontos leírását. A leírás kellően részletes ahhoz, hogy a fogyasztó megfelelően értékelni tudja az ajánlatot. Amennyiben a vállalkozó képeket használ, azok a kínált termékeket és/vagy szolgáltatásokat hűen ábrázolják. Az ajánlatban található nyilvánvaló hibák vagy tévedések nem kötik a vállalkozót.
 3. Minden ajánlat olyan információkat tartalmaz, amelyekből a fogyasztó számára egyértelművé válik, hogy milyen jogok és kötelezettségek kapcsolódnak az ajánlat elfogadásához. Ez különösen a következőkre vonatkozik:
 • Az ár adókkal együtt;
 • Bármilyen szállítási költség;
 • A megállapodás létrehozásának módja és az ehhez szükséges intézkedések;
 • Az elállási jog érvényesül-e vagy sem;
 • A fizetés, a szállítás vagy a megállapodás teljesítésének módja;
 • Az ajánlat elfogadásának határideje vagy az ár betartásának határideje;
 • A távközlés díjának összege, ha a távközlésre használt technika használatának költségét az alapdíjtól eltérő alapon számítják ki;
 • Ha a megállapodást a megkötést követően archiválják, milyen módon férhet hozzá a fogyasztó;
 • Az a mód, ahogyan a fogyasztó a szerződés megkötése előtt tudomást szerezhet az általa nem kívánt cselekményekről, és ahogyan a szerződés megkötése előtt orvosolhatja azokat;
 • Minden olyan nyelv, amelyen a hollandon kívül a megállapodás megköthető;
 • A magatartási kódexek, amelyeknek a kereskedő alávetette magát, és az a mód, ahogyan a fogyasztó elektronikus úton betekinthet ezekbe a magatartási kódexekbe;
 • A távollevők közötti szerződés minimális időtartama folyamatos vagy időszakos termék- vagy szolgáltatásszállításra vonatkozó szerződés esetén.

5. cikk - A megállapodás

 1. A (4) bekezdés rendelkezéseire is figyelemmel a szerződés abban a pillanatban jön létre, amikor a fogyasztó elfogadja az ajánlatot és teljesíti az abban foglalt feltételeket.
 2. Ha a fogyasztó elektronikus úton fogadta el az ajánlatot, a kereskedő haladéktalanul visszaigazolja az ajánlat elektronikus úton történő elfogadását. Az elfogadás kézhezvételének visszaigazolásáig a fogyasztó felbonthatja a szerződést.
 3. Ha a szerződés megkötésére elektronikus úton kerül sor, a vállalkozó megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesz az elektronikus adattovábbítás védelme érdekében, és biztonságos webes környezetet biztosít. Ha a fogyasztó elektronikus úton fizethet, a vállalkozó betartja a megfelelő biztonsági intézkedéseket.
 4. A vállalkozó - a jogszabályi keretek között - tájékozódhat arról, hogy a fogyasztó képes-e teljesíteni fizetési kötelezettségeit, valamint mindazon tényekről és tényezőkről, amelyek fontosak a távollevők közötti szerződés felelős megkötéséhez. Ha e vizsgálat alapján a vállalkozónak alapos oka van arra, hogy ne kösse meg a megállapodást, jogosult a megrendelést vagy a kérelmet elutasítani, vagy a teljesítést indoklással együtt különleges feltételekhez kötni.
 5. A kereskedő a termékkel vagy szolgáltatással együtt a következő információkat küldi meg a fogyasztónak írásban vagy oly módon, hogy a fogyasztó azt hozzáférhető módon tartós adathordozón tárolhassa: b. az elállási jog gyakorlásának feltételei és módja, vagy egyértelmű nyilatkozat az elállási jog kizárásáról; d. a jelen feltételek 4. cikkének (3) bekezdésében foglalt adatok, kivéve, ha a kereskedő ezeket az adatokat a szerződés teljesítése előtt már átadta a fogyasztónak;
 6. Ha a vállalkozó termékek vagy szolgáltatások sorozatos szállítására vállalt kötelezettséget, az előző bekezdés rendelkezése csak az első szállításra vonatkozik.

6. cikk - Elállási jog

Ez alatt az időszak alatt a fogyasztó óvatosan kezeli a terméket és annak csomagolását. A terméket csak olyan mértékben csomagolja ki vagy használja, amennyire szükséges annak megállapításához, hogy meg kívánja-e tartani a terméket. Ha él az elállási jogával, a terméket a vállalkozó által adott ésszerű és egyértelmű utasításoknak megfelelően, minden szállított tartozékkal együtt, és - ha ésszerűen lehetséges - eredeti állapotában és csomagolásában visszaküldi a vállalkozónak.

Termékvásárláskor a fogyasztóknak lehetőségük van 14 napon belül indoklás nélkül felbontani a szerződést. Ez az időszak a terméknek a fogyasztó által vagy a fogyasztó nevében történő átvételét követő napon kezdődik. Ezt követően a fogyasztónak további 14 napja van arra, hogy ténylegesen visszaküldje a terméket.

7. cikk - Költségek elállás esetén

 1. Ha a fogyasztó él az elállási jogával, legfeljebb a visszaküldés költségei terhelik.
 2. Ha a fogyasztó már kifizetett egy összeget, az üzemeltető a lehető leghamarabb, de legkésőbb a visszaküldést vagy az elállást követő 14 napon belül visszatéríti a teljes összeget.

8. cikk - Az elállási jog kizárása

 1. Ha a fogyasztó nem rendelkezik elállási joggal, a kereskedő ezt csak akkor zárhatja ki, ha a kereskedő ezt az ajánlatban legalább a szerződés megkötése előtt kellő időben egyértelműen jelezte.
 2. Az elállási jog kizárása csak a következő termékek esetében lehetséges: a) amelyek egyértelműen személyes jellegűek; b) amelyek gyorsan romlanak vagy öregednek; c) az egyes újságok és magazinok; d) az olyan hang- és videofelvételek és számítógépes szoftverek, amelyeknek a fogyasztó feltörte a pecsétjét; e) amelyek ára a pénzpiaci ingadozásoktól függ, amelyek a Vállalkozó befolyásán kívül esnek; f) amelyek jellegüknél fogva nem küldhetők vissza; g) amelyeket a Vállalkozó a Fogyasztó előírásai szerint készített.

 9. cikk - Az ár

 1. Az ajánlatban megadott érvényességi idő alatt a kínált termékek és/vagy szolgáltatások árai nem emelkednek, kivéve a HÉA-kulcsok változásából eredő árváltoztatásokat.
 2. Az előző bekezdéssel ellentétben a Vállalkozó olyan termékeket vagy szolgáltatásokat kínálhat változó árakon, amelyek ára a pénzügyi piacnak a Vállalkozó által nem befolyásolható ingadozásainak van kitéve. Az ingadozásokhoz való kapcsolódást és azt a tényt, hogy a megadott árak célárak, az ajánlatban fel kell tüntetni.
 3. A szerződés megkötését követő 3 hónapon belüli áremelés csak akkor megengedett, ha az jogszabályi előírásokból vagy rendelkezésekből ered.
 4. A szerződés megkötését követő 3 hónap elteltével az áremelés csak akkor megengedett, ha azt a kereskedő írta elő, és: a) az áremelés jogszabályi előírások vagy rendelkezések eredménye; vagy b) a fogyasztó jogosult a szerződéstől az áremelés hatálybalépésének napján elállni.
 5. A termékek vagy szolgáltatások ajánlatában szereplő árak tartalmazzák az ÁFA-t.

10. cikk - Megfelelőség és garancia

 1. A vállalkozó garantálja, hogy a termékek és/vagy szolgáltatások megfelelnek a szerződésnek, az ajánlatban említett specifikációknak, a megfelelőség és/vagy használhatóság ésszerű követelményeinek, valamint a szerződés megkötésének napján hatályos jogszabályi rendelkezéseknek és/vagy kormányzati szabályozásoknak.
 2. A kereskedő, a gyártó vagy az importőr által garanciaként felajánlott megállapodás nem érinti azokat a jogokat és követeléseket, amelyeket a fogyasztó a kereskedővel szemben a törvény és/vagy a távollevők között kötött szerződés alapján a kereskedő kötelezettségeinek hiányossága miatt érvényesíthet.

11. cikk - Szállítás és végrehajtás

 1. A vállalkozó a lehető legnagyobb gondossággal jár el a termékekre vonatkozó megrendelések átvételekor és teljesítésekor, valamint a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó kérelmek elbírálásakor.
 2. A kézbesítés helye az a cím, amelyet a fogyasztó a vállalkozásnak megadott.
 3. A jelen általános szerződési feltételek 4. cikkében foglaltakra is figyelemmel a vállalat az elfogadott megrendeléseket megfelelő gyorsasággal, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti, kivéve, ha hosszabb szállítási határidőben állapodtak meg. Ha a szállítás késik, vagy ha egy megrendelés nem vagy csak részben teljesíthető, a fogyasztót erről legkésőbb a megrendeléstől számított egy hónapon belül értesítjük. Ebben az esetben a fogyasztónak joga van a szerződést költségmentesen felbontani, és joga van az esetleges kártérítésre.
 4. Az előző bekezdés szerinti megszűnés esetén a vállalkozó a fogyasztó által kifizetett összeget a lehető leghamarabb, de legkésőbb a megszűnést követő 30 napon belül visszatéríti.
 5. Ha a megrendelt termék kiszállítása lehetetlennek bizonyul, a vállalkozó igyekszik helyettesítő terméket biztosítani. Legkésőbb a kiszállításkor világos és érthető módon közlik, hogy a csereáru kiszállítása folyamatban van. A csereáruk esetében az elállási jog nem zárható ki. A visszaküldés költségei a vállalkozót terhelik.
 6. A termékek károsodásának és/vagy elvesztésének kockázata a fogyasztónak történő átadás pillanatáig a vállalkozót terheli, kivéve, ha kifejezetten másként nem állapodtak meg.
 7. A weboldalon található szöveges hibák nem vezetnek automatikusan a szerződés felbontásához. A vállalkozó és a megrendelő közös megegyezéssel találnak megoldást.

Megjegyzés:
Ha Ön nem veszi át időben a megrendelését (pl. a PostNL csomagküldő pontján), vagy ha rossz címet ad meg, és a megrendelését visszaküldik hozzánk, kötelesek vagyunk felszámítani a visszaküldés költségét. Ha utólag szeretné, hogy újra elküldjük a megrendelését, akkor ismét felszámítjuk a szállítási költséget.

12. cikk - Fizetés

A) Eltérő megállapodás hiányában a fogyasztó által fizetendő összegeket az áru leszállítása előtt kell kifizetni.
B) A fogyasztó köteles haladéktalanul jelenteni a vállalkozónak a megadott vagy említett fizetési adatok pontatlanságát.
C) Amennyiben a fogyasztó nem fizet, a vállalkozónak - a jogszabályi korlátozásokra is figyelemmel - joga van a fogyasztóval előzetesen közölt ésszerű költségeket felszámítani.
D) Ha bármilyen kérdése van, bármikor fordulhat a 3. cikkben megadott információkhoz.

13. cikk - Panaszolási eljárás

 1. A vállalkozó kellően nyilvánosságra hozott panaszeljárással rendelkezik, és a panaszt e panaszeljárással összhangban kezeli.
 2. A szerződés teljesítésével kapcsolatos panaszokat ésszerű időn belül, teljes körűen és egyértelműen leírva kell benyújtani a vállalkozóhoz, miután a fogyasztó azonosította a hibákat.
 3. A vállalkozóhoz benyújtott panaszokat a beérkezéstől számított 14 napon belül megválaszolják. Ha egy panasz előreláthatólag hosszabb feldolgozási időt igényel, a vállalkozó a 14 napos határidőn belül válaszol, értesítést küld a panasz átvételéről és jelzi, hogy a fogyasztó mikor számíthat részletesebb válaszra.. Az Alpha Supps.nl általi értékesítésre és annak megállapodásaira, valamint azok teljesítésére kizárólag a holland jog az irányadó. A bécsi adásvételi egyezmény alkalmazhatósága kifejezetten kizárt.
 4. A www.alphasupps.nl oldal tartalmazhat harmadik féltől származó hirdetéseket vagy más oldalakra mutató linkeket. A www.alphasupps.nl nincs befolyással és nem felelős ezen harmadik felek vagy azok webhelyeinek adatvédelmi politikájáért. Az AlphaSupps.nl-től bármikor megkérdezheti, hogy milyen adatokat kezelnek Önről. E célból küldhet egy e-mailt. Az AlphaSupps.nl-t e-mailben kérheti továbbá, hogy javításokat, kiegészítéseket vagy egyéb javításokat végezzen. Ha nem kíván többé információkat kapni, erről tájékoztathatja az AlphaSupps.nl-t. Az információk csak akkor kerülnek elküldésre, ha Ön megadta az e-mail címét erre a célra. A jelen Általános Szerződési Feltételektől eltérő kiegészítő rendelkezések vagy rendelkezések nem lehetnek a Fogyasztó hátrányára, és azokat írásban vagy oly módon kell rögzíteni, hogy a Fogyasztó számára hozzáférhető módon, tartós adathordozón tárolhatók legyenek.
 5. Panasszal a fogyasztónak először a kereskedőhöz kell fordulnia. Ha a webáruház a WebwinkelKeurrel áll kapcsolatban, és olyan panaszok esetén, amelyeket nem lehet kölcsönös konzultációval megoldani, a fogyasztónak a WebwinkelKeurhöz kell fordulnia (webshopkeur.nl), ingyenesen közvetít. Ellenőrizze, hogy ez az online áruház rendelkezik-e aktuális tagsággal az alábbi linken keresztül https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Ha még mindig nincs megoldás, a fogyasztónak lehetősége van arra, hogy panaszát a WebwinkelKeur által kijelölt független vitabizottság kezelje, a döntés kötelező érvényű, és mind a vállalkozó, mind a fogyasztó elfogadja ezt a kötelező érvényű döntést. A vita e vitabizottsághoz történő benyújtása a fogyasztó által a bizottságnak fizetendő költségekkel jár. Lehetőség van panaszok benyújtására az európai OVR-platformon keresztül is (http://ec.europa.eu/odr).
 6. A panasz nem függeszti fel az üzemeltető kötelezettségeit, kivéve, ha az üzemeltető írásban másként jelzi.
 7. Ha az üzemeltető a reklamációt jogosnak találja, az üzemeltető saját belátása szerint ingyenesen kicseréli vagy kijavítja a szállított termékeket.

14. cikk - Alkalmazandó jog és illetékes bíróság.

Minden megkötött szerződésre a holland jog alkalmazandó. Az illetékes bíróság a vállalkozó lakóhelye szerinti bíróság.