Yleiset ehdot

1 artikla - Määritelmät

Näissä ehdoissa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

 1. Yrittäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoaa tuotteita ja/tai palveluja kuluttajille etämyynnissä;
 2. Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei harjoita ammattia tai liiketoimintaa ja joka tekee etäsopimuksen yrittäjän kanssa;
 3. Etäsopimus: sopimus, jossa yrittäjän järjestämässä tuotteiden ja/tai palvelujen etämyyntijärjestelmässä käytetään sopimuksen tekemiseen asti ja sen tekeminen mukaan lukien yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintätekniikkaa;
 4. Etäviestintätekniikka: keino, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttaja ja yrittäjä ovat samaan aikaan samassa huoneessa;
 5. Peruuttamisaika: määräaika, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;
 6. Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus peruuttaa etäsopimus harkinta-ajan kuluessa;
 7. Päivä: kalenteripäivä;
 8. Kestotapahtuma: etäsopimus, joka koskee useita tuotteita ja/tai palveluja, joiden toimitus- ja/tai ostovelvoite jakautuu ajallisesti;
 9. Pysyvä tallennusväline: mikä tahansa väline, jonka avulla kuluttaja tai yrittäjä voi tallentaa henkilökohtaisesti hänelle osoitettuja tietoja siten, että tallennetut tiedot voidaan myöhemmin käyttää ja jäljentää muuttumattomina.
 10. Alpha Supps
 11. Sähköpostiosoite: [email protected]
 12. Kauppakamarin numero: 91957435

2 artikla - yrittäjä

 1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin yrittäjän tekemiin tarjouksiin sekä kaikkiin yrittäjän ja kuluttajien välisiin etäsopimuksiin.
 2. Ennen etäsopimuksen tekemistä nämä yleiset sopimusehdot on asetettava kuluttajan saataville. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, että yleisiin sopimusehtoihin voi tutustua yrittäjän tiloissa ja että ne lähetetään kuluttajalle pyynnöstä mahdollisimman pian maksutta.
 3. Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, näiden yleisten sopimusehtojen teksti voidaan edellisestä kohdasta poiketen ja ennen etäsopimuksen tekemistä asettaa kuluttajan saataville sähköisesti siten, että kuluttaja voi helposti tallentaa sen pysyvälle tietovälineelle. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, missä yleisiin sopimusehtoihin voi tutustua sähköisesti ja että ne lähetetään sähköisesti tai muutoin maksutta kuluttajan pyynnöstä.
 4. Jos näiden yleisten sopimusehtojen lisäksi sovelletaan erityisiä tuote- tai palvelukohtaisia ehtoja, toista ja kolmatta kohtaa sovelletaan soveltuvin osin, ja jos yleiset sopimusehdot ovat ristiriidassa keskenään, kuluttaja voi aina vedota siihen sovellettavaan ehtoon, joka on hänelle edullisin.

3 artikla - yritystä koskevat tiedot

 1. Alpha Supps
 2. Sähköpostiosoite: [email protected]
 3. Kauppakamarin numero: 91957435

4 artikla - Tarjous

 1. Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajoitettu tai se on ehdollinen, tämä mainitaan nimenomaisesti tarjouksessa.
 2. Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos yrittäjä käyttää kuvia, ne ovat totuudenmukainen esitys tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Tarjouksessa olevat ilmeiset virheet tai puutteet eivät sido yrittäjää.
 3. Jokainen tarjous sisältää sellaiset tiedot, että kuluttajalle on selvää, mitkä ovat ne oikeudet ja velvollisuudet, jotka liittyvät tarjouksen hyväksymiseen. Tämä koskee erityisesti seuraavia seikkoja:
 • Hinta sisältää verot;
 • Mahdolliset toimituskulut;
 • Tapa, jolla sopimus tehdään, ja sen edellyttämät toimet;
 • Sovelletaanko peruuttamisoikeutta vai ei;
 • Sopimuksen maksu-, toimitus- tai suoritustapa;
 • Määräaika tarjouksen hyväksymiselle tai määräaika hinnan noudattamiselle;
 • Etäviestintämaksun määrä, jos etäviestintätekniikan käyttökustannukset lasketaan muun kuin perusmaksun perusteella;
 • Jos sopimus arkistoidaan sopimuksen tekemisen jälkeen, millä tavoin kuluttaja voi tutustua siihen;
 • Tapa, jolla kuluttaja voi saada tietoonsa toimet, joita hän ei ole halunnut, ennen sopimuksen tekemistä, sekä tapa, jolla hän voi korjata ne ennen sopimuksen tekemistä;
 • Kaikki kielet, joilla sopimus voidaan tehdä hollannin lisäksi;
 • käytännesäännöt, joihin elinkeinonharjoittaja on sitoutunut, ja tapa, jolla kuluttaja voi tutustua näihin käytännesääntöihin sähköisesti;
 • Etäsopimuksen vähimmäiskesto, jos kyseessä on sopimus tuotteiden tai palvelujen jatkuvasta tai säännöllisestä toimittamisesta.

5 artikla - Sopimus

 1. Jollei 4 kohdan määräyksistä muuta johdu, sopimus syntyy, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja täyttää siinä asetetut ehdot.
 2. Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, elinkeinonharjoittaja vahvistaa välittömästi tarjouksen hyväksymisen vastaanottamisen sähköisesti. Kuluttaja voi purkaa sopimuksen, kunnes hyväksynnän vastaanottaminen on vahvistettu.
 3. Jos sopimus tehdään sähköisesti, yrittäjän on toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet tietojen sähköisen siirron suojaamiseksi ja varmistettava turvallinen verkkoympäristö. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjä noudattaa asianmukaisia turvatoimenpiteitä.
 4. Elinkeinonharjoittaja voi - oikeudellisissa puitteissa - selvittää, pystyykö kuluttaja täyttämään maksuvelvoitteensa, sekä kaikki ne seikat ja tekijät, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos yrittäjällä on tämän selvityksen perusteella perusteltu syy olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus kieltäytyä tilauksesta tai hakemuksesta tai liittää sen täytäntöönpanoon erityisehtoja perustellen.
 5. Elinkeinonharjoittajan on lähetettävä kuluttajalle tuotteen tai palvelun mukana seuraavat tiedot kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla tavalla pysyvälle tietovälineelle: b. ehdot, joilla ja miten kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai selkeä ilmoitus peruuttamisoikeuden poissulkemisesta; d. näiden ehtojen 4 artiklan 3 kohdassa mainitut tiedot, ellei elinkeinonharjoittaja ole jo toimittanut kuluttajalle näitä tietoja ennen sopimuksen täyttämistä;
 6. Jos yrittäjä on sitoutunut toimittamaan useita tuotteita tai palveluja, edellisen kohdan määräystä sovelletaan vain ensimmäiseen toimitukseen.

6 artikla - Peruuttamisoikeus

Tänä aikana kuluttaja käsittelee tuotetta ja sen pakkausta huolellisesti. Hän purkaa tuotteen pakkauksesta tai käyttää sitä vain siinä määrin kuin on tarpeen sen arvioimiseksi, haluaako hän säilyttää tuotteen. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava tuote elinkeinonharjoittajalle kaikkine toimitetuine tarvikkeineen ja - jos kohtuullisesti mahdollista - alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa elinkeinonharjoittajan antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.

Tuotteita ostaessaan kuluttajalla on mahdollisuus purkaa sopimus ilman perusteluja 14 päivän ajan. Tämä määräaika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja on vastaanottanut tuotteen tai kuluttajan puolesta. Tämän ilmoituksen jälkeen kuluttajalla on vielä 14 päivää aikaa palauttaa tuote.

7 artikla - Kustannukset peruuttamistapauksessa

 1. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hän vastaa enintään palautuskustannuksista.
 2. Jos kuluttaja on maksanut tietyn summan, toimija palauttaa koko summan mahdollisimman pian, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa palautuksesta tai peruuttamisesta.

8 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

 1. Jos kuluttajalla ei ole peruuttamisoikeutta, elinkeinonharjoittaja voi sulkea sen pois vain, jos elinkeinonharjoittaja on selvästi ilmoittanut tästä tarjouksessaan vähintään hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä.
 2. Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain seuraavien tuotteiden osalta: a) jotka ovat selvästi henkilökohtaisia; b) jotka pilaantuvat tai vanhenevat nopeasti; c) yksittäiset sanoma- ja aikakauslehdet; d) ääni- ja kuvatallenteet sekä tietokoneohjelmistot, joiden sinetin kuluttaja on rikkonut; e) joiden hinta on riippuvainen rahoitusmarkkinoiden vaihteluista, jotka eivät ole yrittäjän hallinnassa; f) joita ei voida niiden luonteen vuoksi palauttaa; g) jotka yrittäjä on luonut kuluttajan ohjeiden mukaisesti.

 9 artikla - Hinta

 1. Tarjouksen voimassaoloaikana tarjottujen tuotteiden ja/tai palvelujen hintoja ei koroteta, lukuun ottamatta arvonlisäverokannan muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.
 2. Edellisestä kohdasta poiketen yrittäjä voi tarjota tuotteita tai palveluja, joiden hinnat ovat riippuvaisia rahoitusmarkkinoiden vaihteluista, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa, ja joiden hinnat vaihtelevat. Tämä yhteys vaihteluihin ja se, että ilmoitetut hinnat ovat tavoitehintoja, on ilmoitettava tarjouksen yhteydessä.
 3. Hinnankorotukset kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lainsäädännöstä tai säännöksistä.
 4. Hinnankorotukset kolmen kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos elinkeinonharjoittaja on määrittänyt ne ja: a) ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai säännöksistä; tai b) kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus sinä päivänä, jona hinnankorotus tulee voimaan.
 5. Tuotteiden tai palvelujen tarjouksessa mainitut hinnat sisältävät arvonlisäveron.

10 artikla - Vaatimustenmukaisuus ja takuu

 1. Yrittäjä takaa, että tuotteet ja/tai palvelut ovat sopimuksen, tarjouksessa mainittujen eritelmien, kohtuullisten kestävyys- ja/tai käyttökelpoisuusvaatimusten sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olevien säännösten ja/tai viranomaismääräysten mukaisia.
 2. Elinkeinonharjoittajan, valmistajan tai maahantuojan takuuna tarjoama järjestely ei vaikuta oikeuksiin ja vaatimuksiin, joita kuluttaja voi esittää elinkeinonharjoittajaa vastaan lain ja/tai etäsopimuksen perusteella elinkeinonharjoittajan velvoitteiden puutteellisuuden vuoksi.

11 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano

 1. Yrittäjä noudattaa mahdollisimman suurta huolellisuutta ottaessaan vastaan ja toteuttaessaan tuotteita koskevia tilauksia ja arvioidessaan palvelujen tarjoamista koskevia pyyntöjä.
 2. Toimituspaikka on osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yritykselle.
 3. Jollei näiden yleisten sopimusehtojen 4 artiklassa mainituista määräyksistä muuta johdu, yritys toteuttaa hyväksytyt tilaukset sopivalla nopeudella, mutta viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei pidemmästä toimitusajasta ole sovittu. Jos toimitus viivästyy tai jos tilausta ei voida toteuttaa tai voidaan toteuttaa vain osittain, kuluttajalle ilmoitetaan tästä viimeistään kuukauden kuluttua tilauksen tekemisestä. Tällöin kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus ilman kuluja ja oikeus mahdollisiin vahingonkorvauksiin.
 4. Jos sopimus purkautuu edellisen kohdan mukaisesti, yrittäjä palauttaa kuluttajan maksaman summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa sopimuksen purkamisesta.
 5. Jos tilatun tuotteen toimitus osoittautuu mahdottomaksi, yrittäjä pyrkii toimittamaan korvaavan tuotteen. Viimeistään toimituksen yhteydessä ilmoitetaan selkeästi ja ymmärrettävästi, että korvaava tuote toimitetaan. Korvaavan artikkelin osalta peruuttamisoikeutta ei voida sulkea pois. Palautuslähetyksen kustannuksista vastaa yrittäjä.
 6. Riski tuotteiden vahingoittumisesta ja/tai katoamisesta on yrittäjällä siihen asti, kun tuotteet toimitetaan kuluttajalle, ellei nimenomaisesti toisin sovita.
 7. Verkkosivuston tekstivirheet eivät automaattisesti johda sopimuksen purkamiseen. Yrittäjä ja asiakas pääsevät ratkaisuun yhteisymmärryksessä.

Huom:
Jos et noudata tilaustasi ajoissa (esim. PostNL:n pakettipisteestä) tai jos annat itse väärän osoitteen ja tilauksesi palautetaan meille, olemme velvollisia veloittamaan sinulta palautuspostikulut (6,95 €).

 

12 artikla - Maksaminen

A) Ellei toisin ole sovittu, kuluttajan velat on maksettava ennen tavaroiden toimittamista.
B) Kuluttajalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi yrittäjälle annetuissa tai mainituissa maksutiedoissa olevista epätarkkuuksista.
C) Jos kuluttaja ei maksa, yrittäjällä on oikeus, jollei lainsäädännöllisistä rajoituksista muuta johdu, veloittaa kohtuulliset kulut, jotka on ilmoitettu kuluttajalle etukäteen.
D) Jos sinulla on kysyttävää, voit aina ottaa yhteyttä 3 artiklan tietoihin.

13 artikla - Valitusmenettely

 1. Yrittäjällä on riittävästi julkistettu valitusmenettely ja se käsittelee valituksen tämän valitusmenettelyn mukaisesti.
 2. Sopimuksen täyttämistä koskevat valitukset on esitettävä elinkeinonharjoittajalle kohtuullisessa ajassa, ja ne on kuvattava täydellisesti ja selkeästi sen jälkeen, kun kuluttaja on havainnut puutteet.
 3. Yrittäjälle tehtyihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos valituksen käsittely kestää ennakoitavasti pidempään, yrittäjä vastaa 14 päivän kuluessa lähettämällä vastaanottotodistuksen ja ilmoituksen siitä, milloin kuluttaja voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta.. Alpha Supps.nl:n myyntiin ja sen sopimuksiin sekä niiden täyttämiseen sovelletaan yksinomaan Alankomaiden lakia. Wienin kauppasopimuksen soveltaminen on nimenomaisesti suljettu pois.
 4. www.alphasupps.nl -sivusto voi sisältää kolmannen osapuolen mainoksia tai linkkejä muille sivustoille. www.alphasupps.nl ei voi vaikuttaa näiden kolmansien osapuolten tai niiden sivustojen tietosuojakäytäntöihin eikä ole vastuussa niistä. Voit aina kysyä AlphaSupps.nl:ltä, mitä tietoja sinusta käsitellään. Voit lähettää tätä varten sähköpostia. Voit myös pyytää AlphaSupps.nl:tä sähköpostitse tekemään parannuksia, lisäyksiä tai muita korjauksia. Jos et enää halua saada tietoja, voit ilmoittaa siitä AlphaSupps.nl:lle. Tietoja lähetetään vain, jos olet antanut sähköpostiosoitteesi tätä tarkoitusta varten. Näistä yleisistä käyttöehdoista poikkeavat lisämääräykset tai määräykset eivät saa olla kuluttajan vahingoksi, ja ne on kirjattava kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi säilyttää ne saatavillaan olevalla pysyvällä tietovälineellä.
 5. Kuluttajan on ensin käännyttävä yrittäjän puoleen. Jos verkkokauppa kuuluu Stichting WebwinkelKeur -järjestöön ja jos valituksia ei voida ratkaista keskinäisellä neuvottelulla, kuluttajan on käännyttävä Stichting WebwinkelKeur -järjestön puoleen (webshopkeur.nl), se välittää ilmaiseksi. Tarkista, onko tällä verkkokaupalla voimassa oleva jäsenyys osoitteesta https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Jos ratkaisua ei vieläkään löydy, kuluttajalla on mahdollisuus antaa valituksensa Stichting WebwinkelKeurin nimeämän riippumattoman riitojenratkaisukomitean käsiteltäväksi, jonka päätös on sitova ja johon sekä yrittäjä että kuluttaja suostuvat. Riita-asian saattaminen tämän riitojenratkaisukomitean käsiteltäväksi aiheuttaa kustannuksia, jotka kuluttajan on maksettava kyseiselle komitealle. Valituksia on mahdollista tehdä myös eurooppalaisen ODR-foorumin kautta (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Valitus ei keskeytä toimijan velvoitteiden täyttämistä, ellei toimija toisin kirjallisesti ilmoita.
 7. Jos toiminnanharjoittaja katsoo valituksen aiheelliseksi, toiminnanharjoittaja harkintansa mukaan joko vaihtaa tai korjaa toimitetut tuotteet maksutta.

14 artikla - Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin.

Kaikkiin tehtyihin sopimuksiin sovelletaan Alankomaiden lakia. Toimivaltainen tuomioistuin on yrittäjän kotipaikan tuomioistuin.